St. Barnabas Catholic Church

1400 North Main Street