St. Patrick Catholic Church

2007 N. Arkansas Ave.